O PROJEKCIE

Projekt „Kraina Delfinka” skierowany jest do osób, które chcą skorzystać z dofinansowania opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię. Dofinansowanie dotyczy minimalnego wynagrodzenia niani z 15% wkładem własnym rodzica (nie więcej niż 640 zł/1mc.)

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 5 osób, które muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. zamieszkują na terenie subregionu olsztyńskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. jako: „miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu”), czyli w powiecie olsztyńskim i M. Olsztyn
2. są rodzicem lub opiekunem prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia przez nie 3 roku życia
NABÓR DO PROJEKTU
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie
w dniach 19-21.04.2023 w godzinach 07:00-17:00 w Żłobku Delfinek przy ul. Jeziołowicza 21 w Olsztynie.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą wypełniać Formularz uczestnika projektu niezbędny do stwierdzenia ich kwalifikowalności. Formularz należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Żłobka zgodnie z ww. informacjami.
Do Formularza trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty:
1. Aktualne zaświadczenie potwierdzające sytuację na rynku pracy (nie starsze niż 30 dni), tj:
a) zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub
b) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zgłoszenia do obowiązkowych składek, a zatem o byciu osobą niezatrudnioną lub
c) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wyciąg z CEIDG dla osób samozatrudnionych.
KRYTERIA REKRUTACYJNE
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w dniu 24 kwietnia 2023 na stronie internetowej według uzyskanych punktów. Pozostałe pozytywnie zweryfikowane osoby utworzą listę rezerwową, uruchamianą w miarę możliwości finansowych Projektu, w tym szczególnie w przypadku wycofania się wstępnie zakwalifikowanych Kandydatów.
ZAWARCIE UMOWY
Po zakończeniu rekrutacji, z Kandydatami będą zawierane Umowy w dniach 25-26 kwietnia 2023.

Przedłużamy rekrutację do 23.08.2022 dla osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych lub biernych zawodowo – 5 miejsc na dofinansowanie żłobka

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu „Kraina Delfinka” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
Celem głównym projektu jest wejście i powrót na rynek pracy 25 osób (w tym 23K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w powiecie olsztyńskim i M. Olsztyn (województwo Warmińsko-Mazurskie) w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023 (w tym min. 3 osoby z niepełnosprawnościami i 11 osób z obszaru wiejskiego).

Projekt przewiduje dofinansowanie opieki dzieci do lat 3 (24 opiekunów) w placówce przy ul. Jeziołowicza 21, 10-690 Olsztyn oraz dofinansowanie niani sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 opiekun) przez okres

od 01.09.2022 do 31.08.2023.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy należą do następujących grup:

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 osób,
 2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 13 osób.

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowani opiekunowie z niepełnosprawnościami i zamieszkujący na obszarze wiejskim, następnie kwalifikacja do projektu na podstawie kryteriów punktowych:

 • Kryteria formalne:
 • złożone dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny/oświadczenia/zaświadczenia od pracodawcy/zaświadczenia z ZUS/zaświadczenia z UP/PUP – do pobrania poniżej) w terminie od 08.08.2022 r. do 16.08.2022 r. w biurze projektu (Żłobku)
 • Kryteria merytoryczne z przypisanym wagami punktowymi:
 • kryterium płeć 0-50 pkt. – kobieta 50 pkt, mężczyzna 0 pkt.;
 • Kryterium dochód na członka rodziny: do 1000 zł netto – 100 pkt, od 1 000 zł netto do 1500 zł – 50 pkt.; od 1 501 zł netto do 2000 zł netto – 25 pkt.; powyżej 2 000 zł netto 0 pkt.
 • Kryterium rodzina wielodzietna –  50 pkt.

W trakcie rekrutacji uczestnicy projektu będą musieli dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, m. in. zaświadczenia  o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia od pracodawcy/zaświadczenia z ZUS/zaświadczenia z UP/PUP oraz oświadczenia) – zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia w procesie rekrutacji.

 • Regulamin
 • Dokumenty rekrutacyjne

W dniu 08.08.2022 roku edytowano formularz zgłoszeniowy, strona nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu – przeredagowano 2 pkt. dot. osób pracujących (zgodnie z regulaminem rekrutacji) – usunięto treść „powracającą do pracy po przerwie związanej …” i zastąpiono na treść:
” jestem osobą pracującą sprawującą opiekę nad dziećmi do 3 roku życia  (w tym osobą, której sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do 3 roku życia, utrudnia utrzymanie pracy zawodowej, tj. osobą pracującą opiekującą się dzieckiem do lat 3, w tym będącą w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.)”
Powyższa zmiana nie ma wpływu na kryteria rekrutacyjne osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne. 

Dane biura projektu (adres, numer telefonu, adres e-mail) i placówki, w której będzie sprawowana opieka nad dziećmi

Żłobek Delfinek

Ulica: Jeziołowicza 21

10-690 Olsztyn

 Tel.:  739 001 733, 600 483 146, 882 577 814

mail: [email protected][email protected][email protected] 

REGULAMIN

REGULAMIN REKRUTACJI

„KRAINA DELFINKA”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

§ 1 Informacje o projekcie

 1. Projekt  „Kraina Delfinka” realizowany jest przez OŚRODEK MEDIACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „POROZUMIENIE” IZABELA KRZYSZYCHA od 2022-08-01 do: 2023-08-31 na podstawie umowy nr RPWM.10.04.00-28-0107/22.
 2. Projekt „Kraina Delfinka” jest współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 • Projekt przewiduje dofinansowanie opieki dzieci do lat 3 (24 opiekunów) w Żłobku przy ul. Jeziołowicza 21, 10-690 Olsztyn oraz dofinansowanie niani sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 opiekun) przez okres od 01.09.2022 do 31.08.2023.
 • W ramach kosztu opieki nad dzieckiem w Żłobku przy ul. Jeziołowicza 21, 10-690 Olsztyn uczestnicy projektu będą wnosić opłatę 325 zł za 1 miesiąc jako wkład własny prywatny.
 • Rekrutacja do projektu rozpocznie się 08.08.2022 r. i będzie trwała do 16.08.2022 r. Rekrutacja przebiegnie zgodnie z regulaminem (w poszanowaniu zasady równych szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych) .

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu nazywanych dalej „Uczestnikami”, warunki uczestnictwa w projekcie „Kraina Delfinka” zwanego dalej „Projektem”, określa prawa i obowiązki przyjętych Uczestników Projektu.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu mogą zostać:
 2. 12 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks pracy – dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w miejskim/powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.
 3. 13 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) – dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność jest zaświadczenie od pracodawcy lub innej instytucji/urzędu potwierdzające status tych osób w dniu jego wydania.
 4. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowani opiekunowie z niepełnosprawnościami (dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność jest zaświadczenie/orzeczenie) i zamieszkujący na obszarze wiejskim (zgodnie z Kodeksem cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
 5. Następnie pod uwagę będą brane kryteria punktowe (zgodnie z opisem poniżej).
 6. Kryteria rekrutacyjne:
 7. Kryteria formalne: złożone dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami) w terminie od 08.08.2022 r. do 16.08.2022 r. w biurze projektu/Żłobku,
 8. Kryteria merytoryczne z przypisanym wagami punktowymi:
 9. kryterium płeć – kobieta 50 pkt, mężczyzna 0 pkt.;
 10. Kryterium dochód na członka rodziny: do 1000 zł netto – 100 pkt, od 1 001 zł netto do 1500 zł – 50 pkt.; od 1 501 zł netto do 2000 zł netto – 25 pkt.; powyżej 2 000 zł netto 0 pkt[1].
 11. Kryterium rodzina wielodzietna –  50 pkt.

Maksymalna liczba pkt. w kryteriach merytorycznych: 200 pkt.

W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów pod uwagę będą brane kolejne dodatkowe kryteria punktowe:

 • Wykształcenie: wyższe – 0 pkt., policealne – 20 pkt., ponadgimnazjalne – 40 pkt., gimnazjalne – 60 pkt., podstawowe – 80 pkt., niższe niż podstawowe – 100 pkt.,
 • Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu – osoba w niekorzystnej sytuacji społecznej – 100 pkt.

W przypadku gdy ponownie osoby otrzymają tą samą liczbę punktów będą miały zastosowanie kolejne kryteria:

 • Matka samotnie wychowująca dziecko – 100 pkt.
 • Wiek do 30 roku życia – 100 pkt.
 • Staż pracy – bez stażu pracy – 100 pkt., do 2 lat – 75 pkt., do 4 lat – 50 pkt., do 6 lat – 25 pkt, powyżej 6 lat – 0 pkt.

W przypadku nierozstrzygnięcia rekrutacji mimo zastosowania ww. kryteriów wprowadzone zostanie ostatnie kryterium, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym dotycząca sytuacji zawodowej osoby przystępującej do rekrutacji:

 • Dobra sytuacja zawodowa – 0 pkt, przeciętna sytuacja zawodowa – 50 pkt., słaba sytuacja zawodowa – 100 pkt. (pod uwagę doradca weźmie odbyte szkolenia/kursy, wykonywany zawód, osobowość zawodowa)
 • Powstanie lista rankingowa uczestników, która obejmie 25 osób z najwyższą liczbą punktów – dwie listy rankingowe – lista dofinansowanie opieki dzieci do lat 3 (24 opiekunów) w Żłobku oraz lista dofinansowanie niani sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 opiekun). Powstaną również listy rezerwowe wg punktacji – ważne przez cały okres trwania projektu. Osoby z listy rezerwowej będą rekrutowane do projektu w przypadku, rezygnacji z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych.
 • Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu, jest uzupełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami.
 • Dokumenty wymienione w §3 pkt. 5 dostępne są na stronie internetowej Projektodawcy – www.przedszkoledelfin.pl, a także w Żłobku/biurze projektu,  Tel. do kontaktu:   739 001 733, 600 483 146 , 882-577-814, mail: [email protected][email protected][email protected] (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:30).
 • Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-16:30 w Żłobku (w związku ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – informujemy, iż w dniach 15.08.2022 Żłobek będzie zamknięty).
 • Każdy z załączników powinien być czytelnie wypełniony, podpisany, zawierać miejscowość oraz datę.
 • Ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów w nich zawartych, niewypełnienie wszystkich wymaganych pól skutkuje uzupełnieniem dokumentacji pod względem formalnym.

§ 4  Zasady rekrutacji

 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 2. Wypełnienie i złożenie przez uczestników dokumentów rekrutacyjnych,
 3. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
 4. Opublikowanie listy uczestników przyjętych do projektu i listy rezerwowej,
 5. Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu się do projektu.
 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie przedłużona na brakujące miejsca.
 7. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokona Koordynator Projektu. Rekrutacja będzie odbywać się przy zachowaniu określonych w projekcie wartości wskaźników oraz z zachowaniem zasady równych szans udziału w projekcie oraz równego dostępu do wsparcia.
 8. Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub po przez pełnoletnią osobę wskazaną na piśmie. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę złożenia  dokumentów uznaje  się  datę i godzinę wpływu  dokumentów do biura projektu/Żłobka.
 9. Dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu nie będą honorowane ze  względu  na  konieczność  oryginalnych  podpisów  na  każdym  z  dokumentów rekrutacyjnych.

§ 5  Słowniczek definicji

 1. Osoby bezrobotne – osoby bezrobotne stanowią osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 2. Osoba bierna zawodowo – bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Ponadto, osoba bierna zawodowo zobowiązana jest pozyskać zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które na dzień jego wydania potwierdzać będzie jej status na rynku pracy, jako osoby biernej zawodowo.
 3. Osoba pracująca – osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadającą zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracują ze względu na chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 4. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).
 5.  Rodzina wielodzietna – Rodzina wielodzietna, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia Prawo oświatowe, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.
 6. Opiekunowie dzieci do lat 3 – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 7. Żłobek – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, miejsce opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w ustawie – do 4 lat), która świadczona jest przez wykwalifikowany personel, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przystosowanych.
 8. Niania sprawującej opiekę nad dzieckiem – wynagrodzenie opłaca opiekun dziecka zgodnie z pisemną umową o świadczenie usług (umową uaktywniającą). Zapisy tej umowy muszą być zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 6 Zakwalifikowanie uczestników do projektu

 1. Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu się do projektu.

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu ma prawo do:

a. kontaktu z personelem projektu,

b. zgłaszania uwag i ocen w zakresie wsparcia jakim został objęty wsparciem.

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,

c. udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach projektu,

d. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,

e. bieżącego informowania personelu projektu o zmianie swojego statusu na rynku pracy – w ciągu 7 dni od jego zmiany.

f. przekazania do 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie informacji dotyczącej jego/jej statusu na rynku pracy.

§ 8 Rezygnacja

 1. Uczestnik/Rodzic/Opiekun ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi; Uczestnik/Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji. Dopuszcza się sporządzenie notatki przez koordynatora projektu z rezygnacji uczestnika.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do OŚRODEK MEDIACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „POROZUMIENIE” IZABELA KRZYSZYCHA i może ulec zmianie w przypadku stwierdzenie niezgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, co nie ma wpływu na kryteria rekrutacyjne.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu – Izabela Krzyszycha.
 5. Dane teleadresowe biura projektu (adres, numer telefonu, adres e-mail) i placówki, w której będzie sprawowana opieka nad dziećmi

Żłobek Delfinek

Ulica: Jeziołowicza 21

10-690 Olsztyn

 Tel.:  739 001 733, 600 483 146 , 882-577-814

mail: [email protected][email protected][email protected] 


[1] przy obliczaniu dochodu na członka rodziny bierze się pod uwagę miesięczny dochód netto uzyskany w lipcu 2022 roku; Pod pojęciem dochodu rozumie siędochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniuna zasadach określonych  w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.