Statut

STATUT

Przedszkole „Delfin2 ”

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna

 Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)
 2. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta Olsztyna
 3. Niniejszego dokumentu.

ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne

1. Nazwa przedszkola: Przedszkole „Delfin 2 ”.

2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ulicy, ul. Kanta 46, 10-690 Olsztyn,

oraz 11-041 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 1.

3.Osoba prowadząca przedszkole: Izabela Krzyszycha

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

5. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie odbywania przez dzieci 5- i 6-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Przedszkole będzie używało pieczęci o następującej treści:

Przedszkole „Delfin2 ”

Izabela Krzyszycha

10-691 Olsztyn, ul. Kanta 46

Tel. 600 483 146, NIP 739 105 48 53, REGON 511427800

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania

§1

Przedszkole „Delfin2 ”. jest miejscem w którym wychowanek kreowany jest na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową, narodowościową i religijną. Przedszkola, jest miejscem gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwojowe i takie same szanse odnoszenia sukcesów.

 1. Przedszkole „Delfin2 ”. realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nadrzędnym celem wychowania jest rozwój dziecka poprzez:
 2. Kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i wobec życia,
 3. wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
 4. sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
 5. współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia,
 6. udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 • Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez przedszkole w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
 • zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielności dziecka oraz jego odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i normami obyczajowymi,
 • kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz zachowań prozdrowotnych.
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.Szczegółowe zadania  przedszkola i sposób ich wykonania ustalany jest w planach pracy na poszczególne miesiące.

§2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

 • dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który sprawuje opiekę, organizuje im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno -wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
 • dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
 • nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • każdorazowo nauczycielka i inna osoba sprawująca rolę opiekuna kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw, na wycieczkach, spacerach) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty;
 • nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 • nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
 • obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomów (np. podwyższona temperatura);
 • w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
 • w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach:
 • dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub osobę przez nich upoważnioną, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

§3

Stosowane warunki i sposób realizacji.

1.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym stosujemy następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 • co najmniej jedną piątą czasu przeznaczamy na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w na placach zabaw, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd.);
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

2.Zadaniem nauczycieli jest – prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3.W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

4.W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

5.W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele  znają podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.  

6.Wszystkie zajęcia proponowane przez Przedszkole odbywają w ramach czesnego:

 • zajęcia dydaktyczne oparte na najlepszych, naszym zdaniem, programach przeznaczonych do edukacji przedszkolnej
 • nauka języka angielskiego
 • zajęcia z muzykoterapii
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia integracji sensorycznej

§4

1.Przedszkole „Delfin 2 ”. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających na jego terenie; wychowankowie  przedszkola są obowiązkowo ubezpieczeni w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z dyrektorem przedszkola;

2.W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

 §5

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
 2. Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
 3. Wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:
 1. Zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
 2. Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 3. Z zaburzeniami komunikacji językowej;
 4. Z niepowodzeniami edukacyjnymi;
 5. W sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;
 6. Z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska;
 7. Chorobami przewlekłymi;
 8. Szczególnie uzdolnionym.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 1. Rodziców dziecka;
 2. Nauczyciela lub specjalisty;
 3. Poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie:
  • Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych o charakterze terapeutycznym;
  • W formie porad i konsultacji.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  • Rodzicami dzieci;
  • Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  • Innymi placówkami.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5.
  • Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy indywidualnie.
  • Zajęciao charakterze terapeutycznym organizowane są indywidualnie oraz dla dzieci w grupach nie przekraczających 10 uczestników.
 8. Zadania logopedy:
 1. Informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka terapią logopedyczną;
 2. Prowadzi diagnozowanie logopedyczne;
 3. Udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej
  i grupowej terapii logopedycznej;
 4. Podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne;
 5. Współpracuje z najbliższym środowiskiem dziecka;
 6. Zadania nauczycieli:
  • Udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka oraz planują sposób ich zaspokojenia;
  • Prowadzą obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakańczają analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole;
  • Informują dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 1. Zadania dyrektora:
 2. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 3. Powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 4. Wyznacza osobę koordynującą pracę z dziećmi;
 1. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 2. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;

12 .Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

 1. Porad;
 2. Konsultacji;
 3. Pogadanek.

     13.Rodzice są informowani o:

 1. Możliwości uczestnictwa w posiedzenia zespołu;
 1. Ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Zapoznawani są z ofertą pomocy psychologiczno-pedagogicznej poradni współpracującej z przedszkolem.
 3. Rodzice dziecka mają prawo:
 4. Wnioskować o udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do udziału w spotkaniach zespołu;
 5. Wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
 6. Wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

Działalność edukacyjna

§1

 1. Praca wychowawczo -dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu

wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

 • Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
 • Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w zespołach oraz indywidualnie.
 • Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i rodziców dzieci.
 • Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora Przedszkola „Delfin 2 ”. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

§2

 1. Przedszkole „Delfin 2 ”. oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych:

lingwistycznych i muzycznych i wspomagających rozwój  fizyczny i umysłowy dziecka.

 • Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe.
 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 • Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez osobę prowadzącą w porozumieniu z rodzicami.
 • Przedszkole zapewnia działalność terapeutyczną:

–  współpracę z psychologiem,

–  warsztaty z logopedą,

–  gimnastykę sensoryczną.

 • Zajęcia dodatkowe i zajęcia dla dzieci z deficytami rozwojowymi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
 • Czas trwania zajęć dodatkowych: od 15 do 30 min.

ROZDZIAŁ V

Organy przedszkola

§1


1. Organami Przedszkola są:

1)  Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna§2

 1. Dyrektor  kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Zadania Dyrektora są następujące:
 1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 3. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
 4. współpraca z rodzicami,
 5. kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola w porozumieniu z osobą prowadzącą Przedszkole,
 6. podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
 7. zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i p.poż,
 8. przydzielanie nagród lub kar porządkowych pracownikom,
 9. zawieranie z rodzicami umów o świadczeniu usług pedagogiczno-dydaktyczno-wychowawczych,
 10. zbieranie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy ustalonych w odrębnych przepisach,
 11. prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności Przedszkola.
 12. w przypadku nieobecności dyrektora  zastępuje go inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel przedszkola.


§3


1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z harmonogramem.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków. 

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców,  także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

7. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

8.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

 • ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności,
 • proponowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,
 • proponowanie dodatkowych usług dla rodziców,
 • proponowanie organizacji i form doskonalenia zawodowego nauczycieli

ROZDZIAŁ VI

Organizacja przedszkola

§1

 1. Przedszkole „Delfin 2”. funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
 2. Przedszkole „Delfin 2”. pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia ustala dyrektor. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego  odbywa się w godzinach 9.30 – 13.30 (z przerwami na posiłki).
 3. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy przedszkola może być wydłużany za dodatkową odpłatnością.
 4. Terminy przerw świątecznych ustala dyrektor i podaje do wiadomości rodzicom z miesięcznym uprzedzeniem.
 5. Dniami wolnymi od pracy są dni ustawowo wolne oraz inne ustalone przez dyrektora
 6. Przedszkole jest dwuoddziałowe zlokalizowane w jednym budynku.
 7. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych.
 8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 9. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej przedszkola.
 10. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§2

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola „Delfin 2”

1.Wiek dziecka – od 2,5 do 6 lat,

2.Dzieci w wieku 5 i 6 lat obywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3.Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania
i kształcenia w grupie. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci już uczęszczające do przedszkola, dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.

4. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka – o przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Do Przedszkola może zostać przyjętych 40 dzieci. Ponadto zostaną utworzone listy rezerwowe.

 6. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca,

7.Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest zawarcie umowy, tj. podpisanie umowy przynajmniej z jednym rodzicem / prawnym opiekunem, a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego, oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8.Dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

 • na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny,
 • na pisemny wniosek nauczyciela (na podstawie opinii psychologa) w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka w przedszkolu zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości oddziaływań wychowawczych (w tym możliwości współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka) – co również powinno być udokumentowane).
 • w przypadku nie opłacania czesnego przez okres 40 dni.

9.Ewentualną rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłosić na piśmie do dyrektora przedszkola pod koniec miesiąca poprzedzająco rezygnację.

§3

 1.  Przedszkole delfin nie pobiera opłaty  jednorazowej jako wpisowe.
 2. Opłata stała płatna jest przez 12 miesięcy w roku.
 3. Opłata stała pobierana jest z góry, do5-go dnia każdego miesiąca.
 4. Opłata stała nie ulega zwrotowi za czas nieobecności dziecka, bez względu na długość tej nieobecności.
 5. Opłata stała nie zawiera  kosztów wyżywienia za dany miesiąc.
 6. Rodzice, których dzieci nie uczęszczają do przedszkola przez 40 dni i nie składają rezygnacji z przedszkola, pokrywają opłatę stałą.
 7. Przedszkole „Delfin 2” zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci: śniadanie, drugie śniadanie,  dwudaniowy obiad i podwieczorek.
 8. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala osoba prowadząca.
 9. Zwrot stawki żywieniowej  stosuje się z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej dwóch dni, przy czym zasady dokonywania zwrotu opłaty ustala dyrektor
 10. Podawane dania obiadowe (zupa i drugie danie) oddzielone są w odstępach czasowych.

§4

Działalność przedszkola finansowana jest przez:

1.Rodziców w formie opłat stałych za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

2.Dotacje z budżetu miasta. Rozliczenie z dotacji odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3.Dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych.

§5

Przedszkole „Delfin2 ” zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania lub słuchania i opowiadania.

ROZDZIAŁ VII

Prawa obowiązki pracowników  przedszkola

NAUCZYCIELE

    § 1

1.W przedszkolu zatrudnia się,  nauczycieli oraz  pracownika niepedagogicznego.

2.Warunkiem koniecznym do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi  przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.Wynagrodzenie nauczyciela i pracownika niepedagogicznego określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (np. zlecenia, o dzieło).

§ 2

Obowiązki i prawa nauczycieli.

Do obowiązków nauczycieli należy realizacja podstawy programowej na podstawie programu przyjętego przez przedszkole, planowanie działań  w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy przedszkola, w tym w szczególności:

 1. Tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń dziecka,
 2. Stymulowanie rozwoju dziecka, współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej  i zdrowotnej,
 3. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Współpraca i współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi), np. poprzez prowadzenie konsultacji lub zebrań na terenie przedszkola. Zebrania odbywają się każdorazowo za wiedzą i zgodą dyrektora.
 5. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 6. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie obserwacji i ich wyników,
 7. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego  terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem przedszkola).
 8. Wykonywanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków i niniejszym statutem jak i zadań określonych przez dyrektora. Nauczyciel wykonuje również inne zadania niż wynikające z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez Dyrektora.
 9. Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
 • jakość i wyniki prowadzonej przez siebie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.
 1. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, pozostawia ją pod opieką innego pracownika przedszkola.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego wybranymi przez siebie metodami i środkami, o ile zostały zaakceptowane przez dyrektora
 • rozwoju zawodowego, w tym brania udziału w wybranych szkoleniach lub warsztatach.
 • realizacji ścieżki awansu zawodowego,
 • korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w przedszkolu,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji
 • oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 3

Obowiązki i prawa  pracownika niepedagogicznego.

 1. Pracownika niepedagogicznego zatrudnia dyrektor na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
 2. Zakres obowiązków (czynności) pracownika niepedagogicznego Przedszkola ustala i przyznaje dyrektor.
 3. Wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
 4. Do  obowiązków  pracownika niepedagogicznego należy:
 5. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola
 6. współpraca , współdziałanie z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
 7. współpraca z rodzicami w zakresie opieki i wychowania dzieci
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego  terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola).
 • rozdział posiłków dzieciom,
 • tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń dziecka,  
 • stymulowanie rozwoju dziecka,
 • wykonywanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków i niniejszym statutem jak i zadań określonych przez dyrektora. Pracownik niepedagogiczny wykonuje również inne zadania niż wynikające z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez dyrektora.

5.Pracownik niepedagogiczny ma prawo do:

 • Rozwoju zawodowego, w tym brania udziału w wybranych szkoleniach lub warsztatach.
 • korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających ich pracę, a także środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
 • proponowania dyrektorowi zmian mających na celu usprawnianie ich pracy i podnoszenie jakości pracy przedszkola.

6. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się pracownika niepedagogicznego od nadzorowanej grupy, pozostawia ją pod opieką innego pracownika przedszkola

§4

Wychowankowie przedszkola mają obowiązek:

 • traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;
 • sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce;
 • szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia przedszkola;
 • przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.

§5

Każde dziecko uczęszczające do przedszkola ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do:

 • prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności, opieki i ochrony,
 • partnerskiej -przyjacielskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji i tolerancji jego osoby.

§6

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego dokumentu,
 • respektowanie ustaleń dyrektora przedszkola,
 • poszanowanie godności dziecka,
 • wzmacnianie wysiłków  przedszkola  skierowanych na wszechstronny rozwój każdego wychowanka,
 • informowanie nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,
 • terminowe opłacanie opłaty stałej za pobyt i wyżywienie dziecka w  przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§7

1. Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym

miesiącu,

 • uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia,

 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy  przedszkola.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze

organizowane są w przedszkolu co najmniej 2 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§8

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§1

 1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola: nauczycieli, rodziców i pracownika niepedagogicznego.
 2. Dla zapewnienia znajomości treści niniejszego dokumentu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnianie dokumentu przez dyrektora przedszkola zainteresowanym.
 3. Dyrektor  przedszkola może dokonać zmian w niniejszym dokumencie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów.
 4. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji dyrektora przedszkola.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 września  2017r.