Delfin

ZAPISY 2023/2024:

Rekrutacja do Przedszkola „Delfin” trwa przez cały rok kalendarzowy. O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach i kolejność zgłoszeń. Zapisy są prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przedszkole „Delfin” zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Pierwszeństwo zapisu do Przedszkola „Delfin” w Olsztynie mają Rodzice dzieci uczęszczających już do naszej placówki, którzy regularnie uiszczają opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z dalszych usług Przedszkola, przedkładając dyrektorowi kartę potwierdzenia uczęszczania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny. Składanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny obowiązuje rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola. W momencie składania karty zgłoszeniowej, rodzice nie uiszczają opłaty wpisowej. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola „Delfin” w Olsztynie, aby zapisać dziecko do Przedszkola „Delfin” należy:

 • Przesłać lub złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Karty są również wydawane i przyjmowane przez nauczycielki w przedszkolu. Karta powinna być wypełniona we wszystkich polach.
 • Podpisać umowę cywilnoprawną (dostępna w przedszkolu, po wypełnieniu karty zgłoszeniowej)
 • Zapoznać się z Regulaminem Przedszkola „Delfin”

1.  Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz uiszczenia miesięcznych opłat.

2.  Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odbierane przez osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.

3. Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych przez wychowawczynie.

4. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do dostarczenia do placówki kompletu pościeli z podpisanymi poszewkami, piżamkami oraz do dwutygodniowej ich zmiany na świeże.

5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczycielki prowadzące przedszkole wraz z podaniem czasu nieobecności dziecka.

7. Czas pracy przedszkola obejmuje godziny od 6.30 od poniedziałku do piątku. Czas pobytu dziecka w placówce nie może być dłuższy niż 8 godzin dziennie.

8. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.00.

9. W przedszkolu realizowane są programy, które są zgodne z obowiązującą podstawą programową.

10. W przedszkolu realizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci z rytmiki i z języka angielskiego oraz ze specjalistami (pedagogiem, logopedą).

11. Dzieciom przebywającym w placówce zapewnione jest całodzienne wyżywienie zapewnione przez firmę cateringową zgodnie z normami opracowanymi Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

12. Dzieci nie powinny przynosić do placówki zabawek bądź innych rzeczy wartościowych. Za przyniesione przez dziecko wartościowe przedmioty przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

13. Informację o rezygnacji dziecka z uczęszczania do przedszkola należy złożyć na piśmie z końcem miesiąca.

OPŁATY: 

Wpisowe do przedszkola wynosi 300zł i stanowi opłatę bezzwrotną, która jest gwarancją rezerwacji miejsca w przedszkolu.

Należność za wpisowe regulujemy bezpośrednio w przedszkolu lub na numer konta bankowego podany poniżej.

 Płatność za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu należy uiszczać do 5-tego każdego miesiąca  na numer rachunku bankowego:

Bank Milenium 22 1160 2202 0000 0001 6877 7207

Czesne za przedszkole od 1 września 2020 roku:

– Pobyt od 6.30 do 17.30 wynosi 850 zł i obejmuje:

 • pełne wyżywienie: śniadanie, obiad (zupa+ drugie danie), podwieczorek
 • opiekę w powyższych godzinach
 • realizację programu edukacyjnego zgodnego z nową podstawą programową
 • rzetelne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
 • zajęcia dodatkowe dla 4-6-latków w godz. 12.00-14.00-przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • leżakowanie 3-latków w godz. 12.00-14.00
 • prowadzenie stałych obserwacji rozwoju dziecka
 • język angielski utrwalany w ciągu dnia
 • zajęcia z rytmiki z elementami muzykoterapii
 • zajęcia z logopedą (indywidualna diagnoza z terapią grupową)
 • zajęcia taneczne