O PROJEKCIE

Akademia Delfinka

RPWM.10.04.00-28-0004/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

REGULAMIN PROJEKTU „AKADEMIA DELFINKA”

§ 1 Informacje o projekcie

 1. Projekt  „Akademia Delfinka” realizowany jest przez OŚRODEK MEDIACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „POROZUMIENIE” IZABELA KRZYSZYCHA od 2019-07-01 do: 2020-08-31 na podstawie umowy nr RPWM.10.04.00-28-0004/19.
 2. Projekt „Akademia Delfinka” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 3. Celem głównym projektu jest wejście i powrót na rynek pracy 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Olsztynie (województwo Warmińsko- Mazurskie) w okresie trwania projektu. Rezultatem projektu będzie powrót lub wejście na rynek pracy osób, które z powodu braku możliwości zapewnienia opieki osobom zależnym – dzieciom do lat 3, nie mogły w nim uczestniczyć.

Projekt przewiduje wsparcia w formie: objęcia opieką dzieci do lat 3 w nowoutworzonej placówce w Olsztynie przy ul. Jeziołowicza 21, 10-690 Olsztyn.

 • Do bezpłatnego żłobka przyjętych zostanie 24 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres jednego roku – począwszy od 01.09.2019 r.
 • Rekrutacja do projektu rozpocznie się 05.08.2019r. i trwała będzie do 19.08.2019 r. Rekrutacja przebiegnie zgodnie z regulaminem (w poszanowaniu zasady równych szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych) .

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu nazywanych dalej „Uczestnikami”, warunki uczestnictwa w projekcie „Akademia Delfinka” zwanego dalej „Projektem”, określa prawa i obowiązki przyjętych Uczestników Projektu.
 2. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Projektu mogą zostać:
 2. 12 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba, że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
 3. 12 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 – osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim . W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowani opiekunowie z niepełnosprawnościami i/lub dzieci do lat 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Kryteria rekrutacyjne:
 5. Kryteria formalne: złożone dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami) w terminie od 05.08.2019 r. do 19.08.2019 r. w biurze projektu zgodnie z regulaminem,
 6. Kryteria merytoryczne z przypisanym wagami punktowymi:
 7. kryterium płeć 0-50 pkt. – kobieta 50 pkt, mężczyzna 0 pkt.;
 8. Kryterium dochód na członka rodziny: do 1000 zł netto – 100 pkt, od 1 000 zł netto do 1500 zł – 50 pkt.; od 1 501 zł netto do 2000 zł netto – 25 pkt.; powyżej 2 000 zł netto 0 pkt.
 9. Kryterium rodzina wielodzietna – tak 50 pkt.

Maksymalna liczba pkt. w kryteriach merytorycznych: 200 pkt.

 • Powstanie lista rankingowa uczestników, która obejmie 24 osoby z najwyższą liczbą punktów. Powstanie również lista rezerwowa wg punktacji – ważna przez cały okres trwania projektu. Osoby z listy rezerwowej będą rekrutowane do projektu w przypadku, rezygnacji z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych.
 • Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu, jest uzupełnienie i złożenie  następujących dokumentów rekrutacyjnych (5 załączników):
 1. Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny,
 2. Załącznik nr 2  Status na rynku pracy,
 3. Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami,
 4. Załączanie 4 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika
 6. Dokumenty wymienione w §3 pkt. 4 dostępne są na stronie internetowej Projektodawcy – www.przedszkoledelfin.pl, a także pod adresem Przedszkole Delfin, ulica: Kanta 46, 10-691 Olsztyn,  Tel.:  600 483 146 , 739 001 733, mail: [email protected][email protected][email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-16:30 i stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 7. Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-16:30 ww. przedszkolu (w związku ze Świętem Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – rekrutację wydłużamy do 19 sierpnia do 16:30, jednocześnie informujemy, iż w dniach 15 i 16.08 przedszkole będzie zamknięte).
 8. Każdy z załączników powinien być czytelnie wypełniony, podpisany, zawierać miejscowość oraz datę.
 9. Ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów w nich zawartych, niewypełnienie wszystkich wymaganych pól skutkuje uzupełnieniem dokumentacji pod względem formalnym.

§ 4  Zasady rekrutacji

 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 2. Wypełnienie i złożenie przez uczestników dokumentów rekrutacyjnych,
 3. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
 4. Opublikowanie listy uczestników przyjętych do projektu i listy rezerwowej,
 5. Powiadomienie uczestników o zakwalifikowaniu się do projektu.
 6. W przypadku małej liczby zgłoszeń istnieje możliwość przedłużenia okresu rekrutacji.
 7. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokona Koordynator Projektu. Rekrutacja będzie odbywać się przy zachowaniu określonych w projekcie wartości wskaźników oraz z zachowaniem zasady równych szans udziału w projekcie oraz równego dostępu do wsparcia.
 8. Zgodnie z § 3 pkt. 2 jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych.
 9. Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub po przez pełnoletnią osobę wskazaną na piśmie. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę złożenia  dokumentów uznaje  się  datę i godzinę wpływu  dokumentów do Przedszkole Delfin, ulica: Kanta 46, 10-691 Olsztyn.
 10. Dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu nie będą honorowane ze  względu  na  konieczność  oryginalnych  podpisów  na  każdym  z  dokumentów rekrutacyjnych.

§ 5  Słowniczek definicji

 1. Osoby bezrobotne – osoby bezrobotne stanowią osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 2. Osoba długotrwale bezrobotna – osoby długotrwale bezrobotne stanowią osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
 3.  Osoba bierna zawodowo – bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
 4. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby z niepełnosprawnościami stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).
 5.  Rodzina wielodzietna – Rodzina wielodzietna, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia Prawo oświatowe, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.
 6. Opiekunowie dzieci do lat 3 – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 7. Żłobek – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, miejsce opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w ustawie – do 4 lat), która świadczona jest przez wykwalifikowany personel, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przystosowanych.

§ 6 Zakwalifikowanie uczestników do projektu

 1. Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie i/lub listownie o zakwalifikowaniu się do projektu.

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Każdy uczestnik/ uczestniczka projektu ma prawo do:

a. kontaktu z personelem projektu,

b. zgłaszania uwag i ocen w zakresie wsparcia jakim został objęty wsparciem.

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,

c. udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w ramach projektu,

d. bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,

e. bieżącego informowania personelu projektu o zmianie swojego statusu na rynku pracy – w ciągu 7 dni od jego zmiany.

f. przekazania do 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie informacji dotyczącej jego/jej statusu na rynku pracy.

§ 8 Rezygnacja

 1. Uczestnik/Rodzic/Opiekun ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi; Uczestnik/Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji. Dopuszcza się sporządzenie notatki przez koordynatora projektu z rezygnacji uczestnika.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do OŚRODEK MEDIACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „POROZUMIENIE” IZABELA KRZYSZYCHA i może ulec zmianie w przypadku stwierdzenie niezgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, co nie ma wpływu na kryteria rekrutacyjne.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.07.2019 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
 5. Dane teleadresowe biura projektu (adres, numer telefonu, adres e-mail)

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Powiat: Olsztyn, Gmina: Olsztyn 

Miejscowość: Olsztyn

Przedszkole Delfin 
Ulica: Kanta 46 
10-691 Olsztyn

 Tel.:  600 483 146 , 791 001 733

mail: [email protected][email protected][email protected] 

Dane adresowe placówki, w której będzie sprawowana opieka nad dziećmi

Żłobek Delfinek

Miejscowość: Olsztyn

Ulica: Jeziołowicza 21

10-690 Olsztyn

 Tel.:  600 483 146 , 791 001 733

mail: [email protected][email protected][email protected] 

Adres strony internetowej projektu/placówki

www.przedszkoledelfin.pl